De algemene voorwaarden van Orlando Ruiz de Fez Media te Zaandam

TOEPASSELIJKHEID ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 1

Deze standaard leveringsvoorwaarden worden geacht deel uit te maken van iedere overeenkomst die Orlando Ruiz de Fez Media met een opdrachtgever sluit. De voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, inhoud en nakoming van alle overeenkomsten. Degene die met Orlando Ruiz de Fez Media de overeenkomst tot het leveren aangaat, wordt vanaf nu de opdrachtgever genoemd.

KWALITEIT 

Artikel 2

Orlando Ruiz de Fez Media verplicht zich tot het leveren van goed werk in overeenstemming met de geldende professionele normen en in overeenstemming met de opdracht en de toelichting daarop. Als het werk uit een tekst bestaat, zal deze in goed Nederlands, Engels of Spaans, net wat de opdrachtgever wil, en in de voorkeurspelling geschreven zijn, tenzij vooraf een andere spelling wordt overeengekomen.

GEHEIMHOUDING

Artikel 3

Orlando Ruiz de Fez Media verplicht zich tot geheimhouding van die gegevens van de opdrachtgever die Orlando Ruiz de Fez Media in het kader van de opdracht heeft gekregen, waarvan Orlando Ruiz de Fez Media weet of kan aannemen dat ze vertrouwelijk zijn. Deze geheimhouding strekt zich ook uit tot na de beëindiging van de opdracht.

OPDRACHT EN OPDRACHTBEVESTIGING

Artikel 4

Een opdracht kan mondeling, telefonisch, schriftelijk of op een andere wijze worden gegeven. Bij mondelinge, telefonische en andere kort geformuleerde opdrachten zijn dezelfde voorwaarden van toepassing als bij de soortgelijke voorlaatste opdracht, tenzij iets anders wordt overeengekomen.

Indien er geen sprake is van een vergelijkbare voorgaande opdracht, dan gelden deze algemene leveringsvoorwaarden, de minimumtarieven van de Nederlandse Vereniging van Journalisten en de condities waarop Orlando Ruiz de Fez Media gebruikelijk levert. Indien het gebruikelijke tarief van Orlando Ruiz de Fez Media uitgaat boven de minimumtarieven, dan geldt het tarief van Orlando Ruiz de Fez Media.

Artikel 5

Bij het verstrekken van de opdracht wordt deze kort omschreven en worden afspraken gemaakt over:

- het doel van de opdracht, het gebruiksdoel van de bijdrage of dienst, de vorm van de publicatie, de eisen van de opdrachtgever en de omvang van het werk;

- de mate waarin de medewerking van de opdrachtgever vereist is, c.q. wat zijn inbreng is;

- de materialen of gegevens die de opdrachtgever aanlevert en binnen welke termijn;

- de persoon of autoriteit die de bijdrage of dienst goedkeurt, en binnen welke tijd de goedkeuring wordt verleend;

- (bij interviews:) de nakoming van de afspraken met geïnterviewde(n) en het toezicht op de nakoming daarvan;

- wie de opdrachtgever is, voor wiens rekening het werk wordt uitgevoerd en wie tekeningsbevoegd is;

- de wijze waarop de tekst of dienst wordt aangeleverd (papier, email, post, fax etc.);

- de uiterste aanlevertermijnen, de tijd voor de standaardherziening van de definitieve tekst of dienst;

- het geldende honorarium. Tevens worden eventuele bijkomende werkzaamheden kort vermeld, zoals bijvoorbeeld: research; eindredactie; administratieve ondersteuning, waaronder typewerk; correctie van zet- en/of drukproeven; verzorging van illustraties en/of fotografie; vormgeving; begeleiding van druk en afwerking; overige organisatorische begeleiding; vertalingen etc.

Artikel 6

Bijdragen of diensten die op grond van een opdracht zijn geleverd, worden geacht te zijn geaccepteerd als niet binnen 7 dagen tegenbericht is ontvangen. Bij actuele bijdragen zoals voor dagbladen, radio, televisie en andere snelle media geldt als uiterste acceptatietermijn de eerstvolgende sluitingstijd van het betreffende medium, c.q. van de editie of uitzending waarvoor de bijdrage bestemd is. Een eventueel tegenbericht moet voor die termijn zijn gegeven.

CONCEPTTEKST EN EENMALIGE HERZIENING

Artikel 7

Indien de levering een tekst bevat, zal de opdracht betrekking hebben op eenmaal een eenvoudige herziening na overleg met de opdrachtgever. Ook bij andere leveringen dan een tekst is een eenvoudige herziening in de prijs inbegrepen, tenzij expliciet iets anders wordt overeengekomen. Een ingrijpende herziening, meerdere herzieningen of wijzigingen van de oorspronkelijke opdracht zijn niet in de overeengekomen prijs inbegrepen en zullen apart in rekening worden gebracht tenzij hierover vooraf andere afspraken zijn gemaakt.

OFFERTE EN TUSSENTIJDSE WIJZIGING VAN DE OPDRACHT

Artikel 8

Wanneer een opdracht na het verstrekken van de opdrachtbevestiging gewijzigd wordt, is er sprake van een aanvullende opdracht. Over deze aanvullende opdracht zal op verzoek een aparte afspraak over de honorering gemaakt worden. Zonder aanvullende offerte gelden de oorspronkelijke voorwaarden, met dien verstande dat extra uren en extra werkzaamheden tegen het afgesproken tarief betaald moeten worden.

Artikel 9

In offertes worden de in artikel 5 genoemde punten zo veel mogelijk opgenomen.

Artikel 10

Aan het doen van een beknopt voorstel voor een bijdrage en aan een oriënterend gesprek zijn geen kosten verbonden. Indien het om een uitgewerkt voorstel gaat, dat min of meer een werkplan bevat, indien voor het maken van een offerte veel rekenwerk verricht moet worden of indien de offerte anderszins meer dan twee uur werk vraagt, inclusief de mondelinge toelichting op de oferte, dan worden aan deze werkzaamheden kosten verbonden.

Indien een oriënterend gesprek overgaat in een werkbespreking dan kunnen er kosten in rekening worden gebracht. Die overgang dient gemeld te worden. Stelt de opdrachtgever prijs op een verslag van het gesprek, met eventuele voorstellen voor een vervolgbespreking, dan geldt het overeengekomen of gebruikelijke uurtarief.

Artikel 11

De ideeën en de toelichting daarop, die in de offerte of het voorstel voor een bijdrage zijn vervat blijven eigendom van Orlando Ruiz de Fez Media. Ongeoorloofd gebruik ervan betekent een schadeplichtige inbreuk op grond van artikel 162, zesde boek van het NBW. Voor zover een idee bovendien auteursrechtelijk beschermd is, zal bij inbreuk op dit auteursrecht een extra schadevergoeding worden gevorderd.

Tenzij schriftelijk tussen opdrachtgever en Orlando Ruiz de Fez Media anders is overeengekomen, komen alle uit de opdracht voorkomende rechten van intellectueel eigendom waaronder het octrooirecht, modelrecht en auteursrecht toe aan Orlando Ruiz de Fez Media.

Artikel 12

Elke offerte is vrijblijvend en geldt voor 30 dagen na dagtekening. Ook een offerte die in competitie wordt uitgebracht, is geheel vrijblijvend. Hij geldt tot een beslissing in de competitie wordt genomen, maar niet langer dan twee maanden.

KOSTENSOORTEN 

Artikel 13

In de offerte, de opdrachtbevestiging en de factuur wordt onderscheid gemaakt tussen honorariumkosten, reiskosten, verblijfskosten, directe bureaukosten en andere materiële kosten en kosten van derden. Als er bij een opdracht werkzaamheden gecombineerd worden met die voor een andere opdrachtgever, dan zal Orlando Ruiz de Fez Media dat melden en met de opdrachtgevers afspraken maken over de verdeling van de kosten.

LEVERING EN EERSTE GEBRUIKSRECHT

Artikel 14

Zolang de opdracht niet tot tevredenheid is afgewikkeld en/of nog niet geheel is betaald, blijven alle rechten bij Orlando Ruiz de Fez Media.

Artikel 15

Indien als gevolg van gewijzigde omstandigheden bij de opdrachtgever de opdracht wordt gewijzigd, uitgesteld of ingetrokken, dan is Orlando Ruiz de Fez Media niet verplicht teksten die nog niet gereed zijn te leveren. Orlando Ruiz de Fez Media heeft echter wel recht op betaling voor de verrichte arbeid en op een schadevergoeding voor het niet uitgevoerde deel van de opdracht. Indien Orlando Ruiz de Fez Media en de opdrachtgever overeenkomen dat de levertijd wordt vervroegd, heeft Orlando Ruiz de Fez Media het recht de oorspronkelijk overeengekomen vergoeding met ten minste 50% te verhogen.

Artikel 16

In geval van overmacht bij Orlando Ruiz de Fez Media zal daarvan direct mededeling worden gedaan aan de opdrachtgever. Tijdens de periode van overmacht worden de verplichtingen van Orlando Ruiz de Fez Media opgeschort. Als vast komt te staan dat nakoming door de overmacht gedurende twee maanden niet mogelijk zal zijn, hebben beide partijen het recht de overeenkomst te ontbinden door een schriftelijke verklaring. De opdrachtgever heeft de verplichting om van Orlando Ruiz de Fez Media het uitgevoerde gedeelte van de opdracht af te nemen en dat gedeelte te betalen. Dit geldt niet als het uitgevoerde gedeelte geen zelfstandige waarde heeft.

Artikel 17

Bij openbaarmaking van een geleverde bijdrage dient de opdrachtgever terstond en zonder kostenberekening een bewijsexemplaar van de publicatie in print of digitaal aan Orlando Ruiz de Fez Media te verstrekken.

VRIJWARING 

Artikel 18

De opdrachtgever aanvaardt de aansprakelijkheid die voortvloeit uit de geleverde bijdragen en diensten. Hij vrijwaart Orlando Ruiz de Fez Media tegen iedere aansprakelijkheid op grond van de huidige of toekomstige wetgeving voor onjuistheden of onzorgvuldigheden, tenzij er sprake is van opzet, grove schuld of ernstige nalatigheid van de kant van Orlando Ruiz de Fez Media.

De opdrachtgever vrijwaart Orlando Ruiz de Fez Media tegen iedere aansprakelijkheid als gevolg van weglatingen, toevoegingen of andere niet-goedgekeurde wijzigingen in het geleverde materiaal. Hij vrijwaart Orlando Ruiz de Fez Media tevens tegen aansprakelijkheid als gevolg van te vroege of te late publicatie indien over het tijdstip van publicatie afspraken zijn gemaakt.

AUTEURSRECHTEN

Artikel 19

Zolang het werk niet is geleverd of nog niet geheel betaald is, blijven alle rechten bij Orlando Ruiz de Fez Media.

Artikel 20

Orlando Ruiz de Fez Media geeft bij levering van teksten en andere werken in de zin van de auteurswet toestemming voor eenmalige publicatie, en wel uitsluitend voor het overeengekomen gebruik. Over ieder ander gebruik moet een aanvullende overeenkomst gesloten worden.

Orlando Ruiz de Fez Media behoudt het recht zijn bijdrage elders te verkopen of te publiceren, voor zover Orlando Ruiz de Fez Media daarmee de oorspronkelijke opdrachtgever geen directe concurrentie aandoet.

Artikel 21

Indien de opdrachtgever de bijdrage opnieuw gebruikt in dezelfde of vergelijkbare vorm bedraagt de vergoeding, ongeacht het gebruiksdoel, in beginsel honderd procent van het oorspronkelijke honorarium. Indien Orlando Ruiz de Fez Media extra werkzaamheden moet verrichten of extra kosten moet maken, komen de kosten daarvan bovenop het genoemde honorarium.

Artikel 22

Elk gebruik van een bijdrage dat niet is overeengekomen, wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht. Bij inbreuk komt Orlando Ruiz de Fez Media een vergoeding toe van tenminste vijfmaal het overeengekomen honorarium.

Onder ‘gebruik dat niet is overeengekomen’ wordt niet alleen verstaan hergebruik zonder toestemming, maar ook verminking en/of aantasting van de bijdrage.

Artikel 23

Bij auteursrechtelijk beschermde werken is naamsvermelding verplicht, tenzij daar in de uitvoering overwegende bezwaren tegen bestaan. Deze bezwaren moeten bij het verlenen van de opdracht ter kennis van Orlando Ruiz de Fez Media worden gebracht en door hem worden aanvaard. Het feit dat naamsvermelding in een bepaalde omstandigheid ongebruikelijk is, is geen overwegend bezwaar.

Orlando Ruiz de Fez Media kan eisen dat de bedrijfsnaam Orlando Ruiz de Fez Media of auteursnaam Orlando Ruiz de Fez niet wordt vermeld of dat gebruik wordt gemaakt van een pseudoniem.

Bij overtreding van het bepaalde in dit artikel is de opdrachtgever een extra vergoeding van ten minste honderd procent van het overeengekomen honorarium verschuldigd.

Artikel 24

Bij ingrijpende wijziging van de geleverde bijdrage die niet de goedkeuring van de auteur krijgt, kan Orlando Ruiz de Fez Media op grond van de Auteurswet het gebruik van betreffende bijdrage verbieden. In dat geval is de opdrachtgever verplicht tot het betalen van het tot dan verrichte werk. Indien deze situatie leidt tot het tussentijds beëindigen van de overeenkomst, is de opdrachtgever verplicht tot een schadevergoeding voor het nog niet uitgevoerde deel van de opdracht.

BETALINGEN EN VERGOEDINGEN

Artikel 25

De in de voorgaande artikelen genoemde bedragen en percentages laten onverlet het recht van Orlando Ruiz de Fez Media om, in geval van een inbreuk op het auteursrecht, de werkelijk geleden materiële en immateriële schade te vorderen.

Een vordering tot schadevergoeding laat onverlet het recht al dan niet op de Auteurswet gebaseerde acties te ondernemen, zoals beslaglegging of rectificatie.

Artikel 26

Voor ideeën en tips van Orlando Ruiz de Fez Media die door de opdrachtgever worden gebruikt voor de realisatie van een product, dient de opdrachtgever Orlando Ruiz de Fez Media een redelijke vergoeding te betalen. Uitgangspunt voor het vaststellen van de vergoeding is de gebruikswaarde van het als gevolg van het idee of de tip gerealiseerde product.

Artikel 27

Betalingsverplichting geldt vanaf het moment van levering door Orlando Ruiz de Fez Media, ongeacht het moment van publicatie door de opdrachtgever. De betalingsverplichting geldt ook bij niet-gebruik van de geleverde prestatie.

Artikel 28

De betalingstermijn is 30 dagen na levering. Indien Orlando Ruiz de Fez Media wenst te factureren, dient de betaling binnen 30 dagen na factuurdatum te gebeuren. Bij betalingen langer dan twee maanden na de factuurdatum is de wettelijke rente over het hele factuurbedrag, inclusief toeslagen, verschuldigd vanaf de datum die twee maanden na de factuurdatum ligt. Hiervoor is geen aparte in gebrekenstelling nodig.

Na het verstrijken van de betalingstermijn staat het Orlando Ruiz de Fez Media vrij om, zonder nadere ingebrekestelling, derden te belasten met incassomaatregelen. Zowel buitengerechtelijk als gerechtelijke incassokosten, gemaakt in verband met te late betalingen, zijn voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijk kosten worden gesteld op ten minste 15 % van het factuurbedrag met een minimum van 50 euro, alles exclusief omzetbelasting.

Artikel 29

Bij langdurige of omvangrijke opdrachten kan Orlando Ruiz de Fez Media betaling in termijnen verlangen. Hierover zal de opdrachtgever van te voren worden geïnformeerd. De opdrachtgever is in dat geval eenmaal per maand betaling verschuldigd naar rato van het geleverde of verrichte werk.

FAILLISSEMENT EN SURCEANCE

Artikel 30

Zowel Orlando Ruiz de Fez Media als de opdrachtgever hebben het recht de overeenkomst onmiddellijk te beëindigen in geval van faillissement of surséance van betaling van de andere partij. In geval van faillissement van de opdrachtgever heeft Orlando Ruiz de Fez Media het recht de overeenkomst te beëindigen, tenzij de gevolgen hiervan in strijd zijn met de redelijkheid en billijkheid.

HET NEDERLANDS RECHT

Artikel 31

Het Nederlandse recht is van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag 1980 (CISG) is uitgesloten. Bij geschillen zal eerst gepoogd worden een minnelijke schikking te bereiken. Indien het onmogelijk is gebleken het geschil op te lossen, dan zal dat geschil door de rechter worden beslecht in het woongebied van de eigenaar van Orlando Ruiz de Fez Media.

BEDRIJFSGEGEVENS

Orlando Ruiz de Fez Media

Vurehout 81

1507 EC  ZAANDAM

Nederland

Telefoonnummer: +31 (06)44 87 43 31

E-mailadres: orlandoruizdefez [at] hotmail.com

Websites: www.wijkijkennetflix.nl & orlandoruizdefezmedia.nl

Blog: orlandoruizdefez.wordpress.com

KVK-nummer: 67156711

BTW-nummer: NL070116751B01